كد کاربری و رمز خود را وارد نموده و دبیرخانه مورد نظر را انتخاب كنيد.
* كد كاربري
* رمزعبور
* دبيرخانه
   
 
 
اتوماسيون اداري آرسا سيستمي براي مكانيزه نمودن امور مربوط به ثبت، ارجاع، گردش و پيگيري نامه هادر سازمان هاي كوچك و بزرگ مي باشد.
 
اتوماسيون اداري آرسا بستري براي سازمان بدون كاغذ فراهم مي كند كه گامي مهم در جهت دولت الكترونيك مي باشد.
 
اتوماسيون اداري آرسا قابليت انعطاف و تغيير پذيري بر اساس نيازهاي روز سازمان ها را دارا مي باشد.
 
اتوماسيون اداري آرسا امكان رسيدگي به امور سازمان را در هر زمان و مكان فراهم مي كند.
 
اتوماسيون اداري آرسا امنيت بالاي اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان فراهم مي كند.